Visie

Identiteit van de plek
Het karakter, de eigenheid en identiteit van de plek, dient vaak als inspiratiebron om kwalitatief goede en locatiespecifieke oplossingen te bedenken. Nieuwe plannen worden niet gemaakt op een lege kaart. Elk landschap waarin wordt gebouwd heeft zijn specifieke ontstaansgeschiedenis, waarin kenmerken uit de verschillende perioden, een samenspel van ondergrond, natuur en bebouwing, zich als lagen over elkaar heen voegen. Door nieuwe ontwikkelingen te funderen op aanwezige waardevolle en karakteristieke elementen, kunnen deze zorgvuldig in het landschap worden ingepast. Elke opgave begint daarom met een speurtocht naar de basis, de oorsprong. De verrassing van het ontwerp is wat je er uiteindelijk mee doet. Op deze wijze wordt er een nieuwe laag aan het landschap toegevoegd, afhankelijk van de opgave soms ingrijpend, soms subtiel. 


Werkplaats HzA
In het team zijn meerdere ontwerpdisciplines vertegenwoordigd: stedenbouw, landschapsarchitectuur, vormgeving openbare ruimte, architectuur. De individuele ontwerpers krijgen de ruimte om hun sterke kanten te ontwikkelen, waardoor wij een veelkleurige "ontwerpstijl" hebben. Afhankelijk van de plek en de opgave ontstaat een locatiespecifieke en vanzelfsprekende invulling.


Onderzoek en concept
Maatschappelijke context en ruimtelijke situatie zijn per opgave verschillend. Een ontwerp kan dan ook niet volstaan met het invulling geven aan een door de opdrachtgever gesteld programma van eisen. Binnen ons bureau leveren onderzoekers een belangrijke bijdrage aan wat uiteindelijk de kracht van het plan moet worden: een duidelijk en gefundeerd concept.Voor zeer specialistische kennis op andere gebieden beschikt HzA bovendien over een breed netwerk van (zelfstandige) specialisten aan de hand waarvan externe expertise ingehuurd wordt.           


Stedenbouw op gevoelige locaties
Wij werken in opdracht van zowel gemeenten, provincies als ontwikkelaars. De opgaven verschillen sterk van karakter en complexiteit. Wij luisteren naar de vraag, zijn alert op nieuwe ontwikkelingen en zoeken in een open planproces naar heldere oplossingen. Bijzondere oplossingen ontstaan daarbij in een constante wisselwerking tussen overleg, ontwerp en onderzoek. 


De menselijke schaal als basis
Toekomstige gebruikers zullen de plek uiteindelijk een betekenis moeten geven. Indien mogelijk zal door o.a. overleg, workshops en enquêtes tijdens het planproces al invulling aan deze betekenis kunnen worden gegeven. De menselijke schaal is altijd een belangrijk structurerend element in onze ontwerpen.